نام محصول: مونو پتاسیم فسفات
  کد:   

  نام محصول: مونو پتاسیم فسفات
  فرمول شیمیایی: KH2PO4
  کاربرد: صنایع کود سازی – خمیر دندان
  بسته بندی :کیسه 25 کیلوگرمی