تاریخ انتشار: 1395/02/26
کد مقاله: 6

چـای به طور گسترده در سراسر جهان به عنوان یک نوشیدنی گرم و محبوب در بین مردم رواج دارد و بیشتر به صورت داغ مصـرف می شود. نوشیدن چای در بسیاری از جوامع جزء جدانشدنی چـای به طور گسترده در سراسر جهان به عنوان یک نوشیدنی گرم و محبوب در بین مردم رواج دارد و بیشتر به صورت داغ مصـرف می شود. نوشیدن چای در بسیاری از جوامع جزء جدانشدنی ...